Andere werkzaamheden

Een werkgever kan een werknemer tijdelijk ander werk opdragen. Daarvoor geldt een
aantal voorwaarden:

  • de werkgever overlegt met de werknemer;
  • de tijdelijke arbeid moet verband houden met de onderneming van de werkgever;
  • de andere werkzaamheden kunnen redelijkerwijs van de werknemer worden verlangd;
  • de tijdelijke andere werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het salaris van de werknemer;
  • als de werknemer van mening is dat de tijdelijke andere werkzaamheden niet redelijkerwijs
    van hem kunnen worden gevraagd in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden,
    informeert hij de werkgever.

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden die een werknemer in loondienst voor anderen
of voor eigen rekening verricht. Voor alle nevenwerkzaamheden moet een werknemer altijd
vooraf schriftelijke toestemming vragen aan zijn werkgever. De werkgever geeft hiervoor
toestemming, tenzij sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige belangen of een
kennelijk nadelige invloed op het functioneren van de werknemer. Als de werkgever geen
toestemming geeft, laat hij dat schriftelijk weten aan de werknemer, binnen 14 dagen nadat
hij diens verzoek heeft ontvangen. Daarna overleggen werkgever en werknemer over de
voorwaarden waaronder wel toestemming kan worden gegeven.